Geluids- en trillingsarm funderen

In Nederland wordt steeds vaker gekozen voor in de grond gevormde funderingspalen in plaats van het heien van prefab betonpalen. Met name bij projecten in bebouwde omgeving waar trillingshinder en/of geluidsoverlast beperkt moet blijven, worden boorpalen toegepast.

Bij beton voor boorpalen stemmen wij de betonsamenstelling af op de wijze van aanbrengen, de verwerking van de betonspecie en specifieke voorschriften zoals de NEN-EN 206 + NEN 8005. De betonsamenstelling kan verder afgestemd worden op het paaltype, verwerkings- en verhardingstempo. Bij hoge waterspanningen in grondlagen of water in buispalen kunnen we de betonsamenstelling stabiliseren met speciale toevoegingen.